UWAGA KGW!!! Kolejny nabór dla Was! Tym razem w ramach "Eko-gospodyni"

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Wysokość wsparcia: 100%, maks. 8.000 zł.

Wkład własny: 0%.

Kto może złożyć wniosek?

Koła gospodyń wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Na co można uzyskać wsparcie?

Działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń kół gospodyń wiejskich.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in.:

1. Organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych.

2. Organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.).

3. Organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej.

4. Organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii.

5. Organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej.

6. Doposażenia kół gospodyń wiejskich w sprzęt, przedmioty, urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych w ich środowiskach lokalnych.

7. Doposażenia kół gospodyń wiejskich w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń przyjaznych środowisku.

Więcej informacji na stronie: https://granty.pl/510579/