„Bądź EKO na swoim podwórku”

Ogłoszenie o Konkursie pn. „Bądź EKO na swoim podwórku”

1. Organizator konkursu: Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zieleń Gminna w Chodczu

2. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu ulotki informacyjnej o zasadach ekologicznego i etycznego zachowania w zakresie utrzymania czystości i porządku w swoim najbliższym otoczeniu. Ulotka musi składać się z części graficznej i tekstowej.

3. Cel konkursu:
Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci w wieku szkolnym ekologicznego zachowania i postaw w swoim najbliższym otoczeniu.

4. Regulamin konkursu:
− Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu.
− Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
− Praca musi zostać wykonana ręcznie na papierze formatu A3.
− Praca może zostać wykonana dowolną techniką – tj. kredki, farby, ołówek, itp.
− Przystępując do konkursu, opiekun prawny uczestnika przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikowanie imienia i nazwiska, zdjęć pracy konkursowej i przekazanie praw autorskich wykonanej pracy na rzecz organizatora konkursu celem jej publikacji w formie ulotki.
− Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie przez opiekuna prawnego ucznia deklaracji uczestnictwa, a następnie złożenie jej wraz z wykonaną pracą osobiście od 7 do 30 listopada 2023 r. włącznie w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:
− Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa.
− Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.12.2023 r.

6. Nagrody:
Sprzęt turystyczny/sportowy/rekreacyjny.

7. Harmonogram konkursu:
− 03.11.2023 r.- ogłoszenie konkursu,
− Od 07.- 30.11.2023 r.- przyjmowanie zgłoszeń,
− Od 01-15.12.2023 r.- ocena uczestników konkursu,
− Do 24.12.2023 r.- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Ogłoszenie o konkursie.pdf

deklaracja_uczestnictwa_w konkursie.doc

REGULAMIN KONKURSU.pdf