OBWIESZCZENIE
Burmistrza Chodcza

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 t.j.) – zwanej dalej „ustawą OOŚ”, Burmistrz Chodcza

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030"

Obwieszczenie o odstapieniu od sooś.pdf

Załacznik nr 1 do obwieszczenia.docx

Opinie RDOŚ i PWIS.pdf