KOMUNIKAT

PACZKI Z CARITAS

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 18 (PONIEDZIAŁEK) DO 21 MARCA 2024 R. (CZWARTEK) OD GODZ. 8.00 DO 12.00 Z PRZERWĄ OD GODZ. 10.00 DO 10.30 - W SIEDZIBIE OŚRODKA (`POKÓJ NR 7) WYDAWANE BĘDĄ SKIEROWANIA NA PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z PROGRAMU FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027.

 

Kryterium dochodowe upoważniające do uzyskania skierowania:

- 2 056,40 zł   - na osobę samotnie gospodarującą,

 - 1 590 zł  na  osobę  w rodzinie

 

Osoby spełniające  powyższe kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do siedziby tut. OPS-u   w wyznaczonym terminie – ze SKSEROWANYMI dokumentami (ORYGINAŁ DOKUMENTÓW DO WGLĄDU) potwierdzającymi dochód rodziny po odbiór NOWEGO skierowania, które to skierowanie będzie uprawniać do otrzymania pomocy żywnościowej przez cały okres trwania Podprogramu 2021 - 2027

 

UWAGA:

- Skierowania wydawane będą od dnia 18 do 21 MARCA 2024r. w dni robocze w godz. od 8.00 do 12.00  z przerwą od godz. 10.00 – 10.30  w siedzibie OPS-u  ul. Kaliska 2 pok. nr 7.

- Liczba skierowań na paczki – ograniczona.

- Wszystkie osoby zamierzające skorzystać z tej formy pomocy prosimy o podjęcie przemyślanej decyzji przy ubieganiu się o skierowanie, albowiem wydanie skierowania – będzie zobowiązaniem się do odebrania żywności w wyznaczonym przez MGOPS w Chodczu terminie pod rygorem skreślenia z listy osób uprawnionych do tej formy pomocy.

 Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny

- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ dla niepełnosprawnych).

 

!!!!!Osób nietrzeźwych pracownicy socjalni nie będą obsługiwać!!!!