Nadzwyczajna II sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) zwołuję nadzwyczajną II sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 09 maja 2024 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
b) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
c) powołanie Komisji Skrutacyjnej – uchwała Nr II/4/24,
d) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – uchwała Nr II/5/24,
e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Nr II/6/24,

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/7/24,

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/8/24,

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – Dorota Grabczyńska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/9/24,

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – Dorota Grabczyńska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/10/24,

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – Dorota Grabczyńska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/11/24,

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – Dorota Grabczyńska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/12/24,

9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Chodcza.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/13/24,

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet Radnych Rady Miejskiej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/14/24,

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2024.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/15/24,

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2038.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/16/24,

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Justyna Matuszewska,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/17/24,

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Justyna Matuszewska,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/18/24,

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr II/19/24,

16. Informacja o obowiązkach radnych wynikających z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym – oświadczenia majątkowe.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

19. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska