Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

 

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansowa dla producentów zbóż.

POMOC FINANSOWA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. DO DNIA 31 MAJA 2024 R. DOKONALI SPRZEDAŻY PSZENICY, ŻYTA, JĘCZMIENIA, PSZENŻYTA LUB MIESZANEK ZBOŻOWYCH

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

  • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Wniosek do pobrania również w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz (pokój 17A).

DO WNIOSKU DOŁĄCZA SIĘ:

- kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r.      do dnia 31 maja 2024 r. pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych      podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą, 

- oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu - w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych

Wniosek_o_pomoc_zboża_2024.pdf

Wniosek_o_pomoc_zboża_2024_klauzula.pdf