Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.609 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 06 czerwca 2024 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za rok 2023 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza za rok 2023.
- przedstawienie raportu o stanie gminy,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Chodcza Nr III/20/24,
- przedłożenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2023r. - Skarbnik MiG,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz – Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Chodecz i wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza - P. Adam Sikorski,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej – P. Skarbnik,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2023r. Nr III/21/24,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chodcza absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok, Nr III/22/24,

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2024.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/23/24,

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXII/428/24 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 07 marca 2024r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2024”.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Oliwia Wojtaszewska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/24/24,

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/25/24,

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/26/24,

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/27/24,

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska