Chodecz, dnia 06.06.2024 r.

ZP.6733.3.2024

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

            Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977) zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.05.2024 r., uzupełniony w dniu 05.06.2024 r. złożony przez firmę Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu /adres w aktach sprawy/, reprezentowanej przez p. Pawła Ziółkowskiego zam./adres w aktach sprawy/zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z rozdzielnicami kablowymi, wymianę transformatora na istniejącej stacji transformatorowej wraz z demontażem istniejących rozłączników bezpiecznikowych, demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV na działce o nr ew. 17/1, 115/1, 115/2, 150, 507 obr. Miasto Chodecz, gm. Chodecz.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.

            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

           Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87–860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w mieście Chodecz.

B U R M I S T R Z

Jarosław Grabczyński