Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- udzielenie przez Burmistrza Chodcza odpowiedzi i wyjaśnień co do przedłożonych,
wniosków z posiedzeń Komisji,
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – W. Gierkowska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL / 263 /2018,

5. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Chodecz na lata 2017-2023”.

- przedłożenie informacji – A. Drzewiecka,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL / 264 /2018,

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków udzielania i wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – J.Matuszewska,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL / 265 /2018,

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Chodecz w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – R. Drzewiecki,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL/266 /2018,

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2018”.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – R. Drzewiecki,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL / 267/2018,

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.