Chodecz,  dnia  13.11.2018r.

BR. 0002.48.2018

Pani/Pan

……………………………………

…………………………………....

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z  2018 r. poz. 994 , późn. zm.) zwołuję  nadzwyczajną  XLVIII   sesję   Rady   Miejskiej   w   Chodczu  na  dzień  16 listopada  2018  roku  godz.  16:00  – pokój nr 10  Urzędu Miasta i Gminy Chodecz  ul. Kaliska 2.

Proponowany  porządek  obrad.

 • stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu  z  poprzedniej sesji,
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 • przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
 • dyskusja,
 1. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji  Rady  Miejskiej w okresie 

      międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.

       -  udzielenie przez  Burmistrza Chodcza odpowiedzi i wyjaśnień co do przedłożonych   

           wniosków z posiedzeń Komisji,

       -  dyskusja,

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta i Gminy    Chodecz na rok 2018 .

       -     przedłożenie  informacji w przedmiotowej  sprawie  - Skarbnik MiG,

       -     opinia Komisji Budżetu i Finansów,

       -     dyskusja,

       -    podjęcie uchwały Nr  XLVIII /302/2018,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2018-2032.

       -     przedłożenie  informacji w przedmiotowej  sprawie  - Skarbnik MiG,

       -     opinia Komisji Budżetu i Finansów,

       -     dyskusja,

       -    podjęcie uchwały Nr  XLVIII /303/2018,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

       -     przedłożenie  informacji w przedmiotowej  sprawie  - Skarbnik MiG,

       -     opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,

       -     dyskusja,

       -    podjęcie uchwały Nr  XLVIII /304/2018,

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

       -     przedłożenie  informacji w przedmiotowej  sprawie  - Skarbnik MiG,

       -     opinia Komisji Budżetu i Finansów,

       -     dyskusja,

       -    podjęcie uchwały Nr  XLVIII /305/2018,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

       -     przedłożenie  informacji w przedmiotowej  sprawie  - Skarbnik MiG,

       -     opinia Komisji Budżetu i Finansów,

       -     dyskusja,

       -    podjęcie uchwały Nr  XLVIII /306/2018,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Włocławskiego zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2018/2019.

       -     przedłożenie  informacji w przedmiotowej  sprawie  - R. Drzewiecki,

       -     opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,

       -     dyskusja,

       -    podjęcie uchwały Nr  XLVIII /307/2018,

 1. Uchylenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

       -     przedłożenie  informacji w przedmiotowej  sprawie  - P. Skarbnik,

       -     opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,

       -     dyskusja,

       -    podjęcie uchwały Nr  XLVIII /308/2018,

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach  sesji  Rady Miejskiej.