Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję nadzwyczajną III sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 14 grudnia 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie. stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/ 7 /18 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenia liczby ich członków.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/17/18,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/ 8 /18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/18 /18,

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/19/18,

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostki pomocniczej na terenie Miasta Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/20/18,

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/21/18,

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/22/18,

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad sesji.

Proszę o udział w obradach sesji.