Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2019r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

2. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2018r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza.

3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak