A) działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (Rewitalizacja) - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oczekiwanym efektem realizacji projektów w ramach tego typu będzie m.in.: wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez uczestnictwo osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym, wzrost zatrudnienia, ożywienie gospodarcze, a także wzrost potencjału gospodarczego poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Koleje typy projektów w ramach celu ogólnego II będą realizowane w trybie grantowym:

B) Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

- i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

C) Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

- Usług wzajemnościowych, samopomocowych,

- lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

- inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej.

W okresie III/IV kwartał 2019 roku, LGD planuje ogłosić konkursy w ramach wskazanych typów projektu.

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU A (Rewitalizacja):

Beneficjentami mogą być:

Jednostki samorządu terytorialnego,

Związki jednostek samorządu terytorialnego,

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

Samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu jednostek nieposiadających osobowości prawnej składa jednostka samorządu terytorialnego),

Organizacje pozarządowe,

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

Instytucje otoczenia biznesu,

Partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Grupa odbiorców - mieszkańcy obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju Dorzecza Zgłowiączki.

Maksymalny poziom dofinansowania – 95%

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich polegać będzie na:

rozbudowie i nadbudowie budynków lub obiektów,

modernizacji budynków lub obiektów,

przebudowie budynków lub obiektów,

adaptacji budynków lub obiektów,

remoncie budynków lub obiektów oraz

zagospodarowaniu przyległego otoczenia.

Przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych na obszarze rewitalizowanym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej- nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizacyjnego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach osi priorytetowej 7.

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU B i oraz C:

Kto może składać wniosek o powierzenie grantu: Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Projekt może być skierowany do następującej grupy odbiorców:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR

-otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące funkcje opiekuńcze

Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego grantem - 95 %, przy założeniu, że kwota grantu wyniesie nie więcej niż 50 000,00 zł.

Klub młodzieżowy – odbiorcami wsparcia są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym tj. od6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Klub młodzieżowy w swojej działalności zakłada realizację następujących celów:

- wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;

- pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;

- wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;

- kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych

- wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;

- zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań

W ramach klubu może być realizowany program rówieśniczy, który polega na organizowaniu liderów/doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach ich funkcjonowania, m.in.:

- edukacyjnej

-działania o charakterze socjoterapeutycznym (promowanie pozytywnych wzorców zachowań, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi)

- profilaktycznej – promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych

- mediacyjnej – rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych w sytuacjach problemowych

Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, które mogą uzyskać wsparcie w ramach zakresu tematycznego i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym to:

- organizowanie i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej

- organizowanie i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

- organizowanie i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem :

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych mogą dotyczć:

- organizacji i finansowania kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy,

- organizacji i finansowanie uczestnictwa w grupach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby

prowadzącej grupę.

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej mogą dotyczyć:

- koszty zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

Animator/lider - jest to osoba przyczyniająca się do:

· ułatwienia kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców;

· inicjowania powstawania grup obywatelskich;

· motywowania grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne;

· diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;

· wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;

· budowanie lokalnych koalicji;

· moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;

· pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę;

· animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego.

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej mogą dotyczyć:

- edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych

i debat społecznych dla mieszkańców;

- organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym;

- inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.