Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku przystąpił do realizacji projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku
i Powiecie Włocławskim (IV)" 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji na stronie http://wloclawek.praca.gov.pl/-/9506338-informacja-dla-beneficjentow-realizujacych-na-terenie-miasta-wloclawek-i-powiatu-wloclawskiego-projekty-z-zakresu-wlaczenia-spolecznego-w-rama