1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Chodczu za 2019r. – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Chodczu za 2019r. – Przewodniczący Rady;
- dyskusja,

5. Sprawozdanie o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodczu na rok 2020.
- przedłożenie planu pracy przez Przewodniczącego Komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVI/110/20,

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Chodczu na rok 2020.
- przedłożenie planów pracy przez Przewodniczących Komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVI/111/20,

8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVI/112/20,

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVI/113/20,

10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2020.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Szarecka Aneta,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVI/114/20,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVI/115/20,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVI/116/20,

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVI/117/20,

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska


Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link:
https://www.youtube.com/channel/UCl2gFfWOq-hsa5_mL-_51BQ/videos

Klauzula informacyjna dla osób obecnych na sesji Rady Miejskiej
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Chodecz reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz tel.: 54 284-80-70.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dane zbierane są w celu udostępnienia w Internecie nagrania przebiegu sesji osobom zainteresowanym oraz wykonanie obowiązku jawności działania organów gminy.
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne.
Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady oraz osoby odtwarzające nagranie z sesji w Internecie.
Dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres kadencji Rady Miejskiej.