Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Chodecz
 
Na podstawie art. 4b ust. 1 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Chodecz i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i uchwały Nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Chodecz, ogłasza się konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców Miasta Chodecz i sołectwa Chodeczek w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Chodecz, polegających na włączeniu w granice miasta części przyległych z obrębu ewidencyjnego Chodeczek obszar o powierzchni 20,2957 ha. 
 
Propozycję zmiany granic administracyjnych miasta Chodecz przedstawione w formie graficznej na mapie, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Burmistrza Chodcza z dnia 18 lutego 2020 roku.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Chodecz i sołectwa Chodeczek, posiadający w czasie przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie: 25 luty – 8 marzec 2020 roku.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) wypełnienia ankiety, której formularz zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodczu, na stronie internetowej Miasta i Gminy Chodecz www.chodecz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodczu i w sołectwie Chodeczek. Formularz ankiety stanowi załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Chodecz i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
2) głosowania na zebraniach przeprowadzonych bezpośrednio z mieszkańcami miasta Chodecz i sołectwa Chodeczek.
 
Ustanawia się stałe punkty, w których będą udostępniane ankiety konsultacyjne w godzinach pracy urzędów i instytucji:
1) w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, pok. nr 2, 17 i 17A,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz  www.chodecz.pl ,
3) na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Chodecz  www.bip.chodecz.pl ,
4) u sołtysów.
 
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami miasta Chodecz i sołectwa Chodeczek odbędą się w następujących terminach: 
1) dla mieszkańców miasta Chodecz spotkanie odbędzie w dniu 25.02.2020 roku, o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w sali konferencyjnej (I piętro);
2) dla mieszkańców sołectwa Chodeczek spotkanie odbędzie w dniu 27.02.2020 roku, o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w sali konferencyjnej (I piętro).
 
Wyniki konsultacji w formie protokołu zostaną ogłoszone w terminie 5 dni od daty zakończenia procesu zbierania opinii:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz,
2. na stronie internetowej Miasta i Gminy Chodecz,
3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz,
4. na tablicach ogłoszeń w sołectwie Chodeczek.
 
Zapraszam Szanownych Mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Burmistrz Chodcza
/-/ 
Jarosław Grabczyński
 
 
 
 
Załączniki: