Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 19 marca 2020 roku godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdanie o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu. - przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Katarzyna Jóźwiak,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- przyjęcie sprawozdania,

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2020.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVII/120/20,

6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XVI/114/20 z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2020”
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVII/121/20,

7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2020.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVII/122/20,

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Chodecz oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2020.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVII/123/20,

9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Miasta Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVII/124/20,

10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Miasta Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVII/125/20,

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Jerzy Stempczyński,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVII/126/20,

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Adamowej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVII/127/20,

13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Adamowej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVII/128/20,

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Katarzyna Jóźwiak,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVII/129/20,

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska