Regulamin konkursu plastycznego-artystycznego ,,Mój przyjaciel Jan Paweł II” w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II

PLIK DO POBRANIA w wersji PDF

§1

Przepisy ogólne Organizatorem konkursu na wspomnienia o papieżu poprzez sztukę pn. „Mój przyjaciel Jan Paweł II” zwanego dalej Konkursem, jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń.

§2

Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawania nagród 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. 2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wytwór artystyczny w wersji elektronicznej (np.: prace plastyczne, utwory literackie, utwory muzyczne i inne prace artystyczne wykonane w dowolnej technice) związany z Janem Pawłem II, jego pielgrzymkami i pontyfikatem. 3. Prace należy nadsyłać w terminie do 20 maja 2020 roku do godziny 23:59 na adres mailowy Organizatora Konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując: „Mój przyjaciel Jan Paweł II” wraz ze skanem podpisanego oświadczenia, stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny dziecka. Zgłoszenia zbiorowego dokonuje przedstawiciel reprezentujący instytucję lub organizację (np.: przedszkola, szkoły, młodzieżowe domy kultury, fundacje, stowarzyszenia czy inne placówki oświatowe). 4. Konkurs trwa od 8 do 20 maja 2020 roku. Prace, które wpłyną do Organizatora po terminie, nie zostaną ocenione. 5. W konkursie zostaną przyznane nagrody główne (I, II i III miejsce) oraz wyróżnienie w każdej z następujących kategorii: 1) kategoria I: osoby indywidualne do lat 8; 2) kategoria II: osoby indywidualne 8-15 lat; 3) kategoria III: osoby indywidualne powyżej 15 lat; 4) kategoria IV: prace zespołowe (bez ograniczeń wiekowych oraz ilości osób w zespole). 6. Wyboru laureatów dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 8. Organizator rości sobie prawo do nie przyznania w każdej z wyżej wymienionych kategorii nagród i wyróżnień, w szczególności w przypadku nadesłania zbyt małej ilości zgłoszeń lub zbyt niskiego poziomu artystycznego nadesłanych prac. 9. Naruszenie Regulaminu powoduje utratę prawa uczestnika w Konkursie oraz utratę prawa do przyznania nagrody.


§3

Kryteria oceny prac
Ocena prac zostanie dokonana według następujących kryteriów:
1) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 2) estetyka wykonania, 3) pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu, 4) kreatywność wykonania ozdób,


§4

Komisja Konkursowa


1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny prac. 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi Dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako Przewodniczący oraz dwaj wskazani przez niego pracownicy Departamentu Promocji i Biura Prasowego. 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 4. Z obrad Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i osoba sporządzająca protokół. 5. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.


§5

Nagrody
1. Dla każdej kategorii wymienionej w §1, ust. 5 niniejszego Regulaminu przewidziane są 3 nagrody główne:
1) I miejsce – 2.000,00 zł, 2) II miejsce – 1.500,00 zł, 3) III miejsce – 1.000,00 zł,
oraz jedno wyróżnienie w każdej z 4 kategorii w wysokości 500,00 zł.
2. Zwycięzcy indywidualni otrzymają nagrody na wskazane indywidualne konta bankowe. Zwycięzcy instytucjonalni otrzymają nagrody na wskazane konto bankowe danej instytucji lub organizacji. 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną informowani o wygranej telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 4. Lista nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (www.kujawsko-pomorskie.pl) w terminie do 8 dni roboczych po zakończeniu konkursu. W ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników nagrodzony ma obowiązek skontaktować się Organizatorem w celu dopełnienia formalności. 5. Niedopełnienie formalności po stronie laureata w terminie do dnia 30.06.2020 r. skutkuje wygaśnięciem prawa do nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu. 6. Organizator - w przypadku otrzymania informacji lub stwierdzenia, iż nagrodzona lub wyróżniona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo bądź postanowienia niniejszego Regulaminu – może:
1) wstrzymać się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, 2) odmówić przekazania nagrody przyznanej uczestnikowi Konkursu, 3) w przypadku nagród już przyznanych – domagać się ich zwrotu na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości nagród w danej kategorii, z zastrzeże- niem, że łączna wartość nagród nie przekroczy kwoty, którą określa Uchwała w sprawie ogłoszenia Konkursu pn.” Mój przyjaciel papież”.


§6

Przetwarzanie danych osobowych
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagród, wykonywania osobistych i majątkowych praw autorskich do nazw konkursowych i dalszego wykorzystywania dekoracji konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest Organizator. 3. Wszelkie wymagane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Klauzuli Informacyjnej stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.


§7

Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 1) zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, 2) odstąpienia od organizacji Konkursu bez podawania przyczyny, 3) unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny, 4) nierozstrzygnięcia Konkursu bez podawania przyczyny. 3. Zdjęcia prac lub nagrania zgłoszone w Konkursie będą rozpowszechniane, w szczególności poprzez udostępnienie publiczne na stronie internetowej Organizatora oraz oficjalnych profilach na portalach społecznościowych, na co Uczestnik wyraża zgodę, przystępując do Konkursu. 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.


KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z siedzibą przy Placu Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, tel. 56 62 18 243 lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość), numer telefonu, e-mail, oraz numer rachunku bankowego. 4. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie. 5. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację w razie wygranej swoich danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie, jak również na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz mediach. 6. Dane osobowe Zwycięzców, po wyrażeniu przez nich zgody, będą przetwarzane i używane w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781). 7. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku. 8. Zdjęcia z Konkursu, w tym wizerunek Uczestników mogą zostać przekazane lokalnym mediom. 9. Dane osobowe Zwycięzców konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1. Lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 10. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 12. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Oświadczenie uczestnika/rodzica lub opiekuna/przedstawiciela instytucji lub organizacji konkursu na wykonanie pracy w konkursie „Mój przyjaciel Jan Paweł II”

imię i nazwisko/nazwa: …..…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………….…………………………………………………………………………… adres: ………………….…………………………………………………………………………………………… telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………… adres mailowy: …………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

1. *Zgadzam się na udział mojego dziecka/małoletniego …………………………………………………………….., w wieku ………………… ,w konkursie „Mój przyjaciel Jan Paweł II”.

2. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu „Mój przyjaciel Jan Paweł II”. i w pełni ją akceptuję

……………………………. …………………………… ………………………………….. (miejscowość) (data) (podpis)

3. Zapoznałem/-am się z informacją zamieszczoną w Regulaminie Konkursu dotyczącą przetwarzania danych osobowych

……………………………. …………………………… ………………………………….. (miejscowość) (data) (podpis)


4. Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie wizerunku w zakresie określonym zapisami Regulaminu

……………………………. …………………………… ………………………………….. (miejscowość) (data) (podpis)
5. Oświadczam o pełni i wyłączności autorskich prawa majątkowych i osobistych do wykonanej dekoracji. W razie wygranej zobowiązuję się do udzielenia Organizatorowi bezpłatnej niewyłącznej licencji do przesłanych zdjęć. Przyjmuję do wiadomości, że zdjęcia będą wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez Organizatora i Partnerów Konkursu na potrzeby działalności promocyjno-informacyjnej Województwa prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.kujawsko-pomorskie.pl, mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Flickr) oraz zamieszczane w publikacjach promujących Województwo w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim (reklamy sponsorowane, artykuły prasowe, dodatki do gazet). Wyrażam zgodę na przetwarzanie zdjęć za pomocą wszystkich technik.
…………………… ……………… …………………………………………………………….. (miejscowość) (data) (podpis uczestnika, przedstawiciela lub opiekuna dziecka)

* Dotyczy w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej.

Skan/zdjęcie tego wypełnionego dokumentu z podpisem proszę przesłać jako załącznik do maila wraz ze zgłoszeniem konkursowym.

PLIK DO POBRANIA w wersji PDF