REGULAMIN KONKURSU na udekorowanie domów, okien, ogrodów i ulic w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II pn.”Urodziny papieża w moim domu”

PLIK DO POBRANIA w wersji PDF

 

§1

Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu na udekorowanie flagami papieskimi, zdjęciami, kwiatami domów, okien, ogrodów i ulic pn. „Urodziny papieża w moim domu”, zwanego dalej Konkursem, jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń, zwany dalej Organizatorem. 2. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób indywidualnych oraz instytucji i organizacji. 3. Konkurs dla osób indywidualnych przeprowadzony będzie przy udziale redakcji mediów lokalnych i regionalnych, zwanych dalej Partnerami Konkursu. 4. Konkurs dla instytucji i organizacji zostanie przeprowadzony przez Organizatora w czterech kategoriach: 1) Koło Gospodyń Wiejskich; 2) Ochotnicza Straż Pożarna; 3) Sołectwo; 4) Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 5. Przedmiot Konkursu: obejmuje stworzenie dekoracji domów, okien, ogródków i ulic np. flagami papieskimi, zdjęciami, kwiatami. Zgłoszone mailowe poprzez nadesłanie zdjęcia (max 3 zdjęcia jednej dekoracji z różnych perspektyw) lub kolażu zdjęć (rozumianego jako jedna praca). 6. Czas trwania Konkursu: w ramach czasowych od 8 do 21 maja 2020 r. 7. Wybór zwycięzcy: wyboru laureatów wśród osób indywidualnych dokonują poszczególni Partnerzy Konkursu we własnym zakresie, wybierając jedną zwycięska dekorację; wyboru zwycięskiej dekoracji spośród zgłoszonych przez instytucje i organizacje (KGW, OSP, sołectwa, spółdzielnie i wspólnoty) dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

§2

Warunki uczestnictwa w Konkursie dla osób indywidualnych
1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora zaangażowane w organizację Konkursu, ich małżonkowie wstępni, zstępni tych osób oraz osoby współpracujące z Organizatorem, 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 4. Uczestnicy indywidualni zgłaszają zdjęcia swoich dekoracji elektronicznie w terminie i w sposób ustalony przez Partnera Konkursu, przesyłając zdjęcie w dobrej rozdzielczości. Dana dekoracja może zostać zgłoszona tylko do jednego Partnera Konkursu. Zwycięzcy wyłonieni przez Partnera Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych Organizatorowi.

§3

Warunki uczestnictwa w Konkursie dla instytucji i organizacji

1. W Konkursie mogą wziąć instytucje i organizacje z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 3. Instytucje i organizacje określone w §1, ust 4, zgłaszają swoje propozycje dekoracji przesyłając do 19.05.2020 r. do godziny 23:59 zdjęcie w dobrej rozdzielczości na adres mailowy Organizatora Konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując „Urodziny papieża w moim domu” wraz ze skanem podpisanego oświadczenia, stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje przedstawiciel reprezentujący instytucję lub organizację. 4. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.

§4

Kryteria oceny prac
Ocena prac zostanie dokonana według następujących kryteriów:
1) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 2) estetyka wykonania, 3) pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu, 4) kreatywność wykonania ozdób,


§5

Komisja Konkursowa oceniająca zgłoszenia indywidualne
1. Partner Konkursu powołuje Komisję Konkursową składającą się z trzech przedstawicieli danej redakcji. Każda redakcja wyłania ze wszystkich zgłoszeń tylko jednego laureata i przekazuje Organizatorowi zwycięskie prace wraz z danymi zwycięzcy. 2. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz osoba sporządzająca protokół. Sporządzony protokół Partner Konkursu przesyła Organizatorowi w ciągu 5 dni roboczych od dnia wyboru laureata. 3. Komisja Konkursowa może zaniechać wyłonienia zwycięzcy np. w przypadku małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu prac. 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§6

Komisja Konkursowa oceniająca zgłoszenia instytucji i organizacji
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny dekoracji zgłoszonych przez organizacje i instytucje wymienione w §1 niniejszego Regulaminu. 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi Dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako Przewodniczący oraz dwaj wskazani przez niego pracownicy Departamentu Promocji i Biura Prasowego. 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 4. Z obrad Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i osoba sporządzająca protokół. 5. Komisja Konkursowa może zaniechać wyłonienia zwycięzcy Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu prac. 6. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§7

Nagrody
1. Dla zwycięzcy indywidualnego wyłonionego przez Partnera Konkursu przewidziana jest nagroda w wysokości 500,00 zł.

2. Dla każdej kategorii wymienionej w §1, ust 4 niniejszego Regulaminu przewidziane są 3 nagrody główne:


1) I miejsce – 2.000,00 zł,

2) II miejsce – 1.500,00 zł,

3) III miejsce – 1.000,00 zł,
oraz jedno wyróżnienie w każdej z 4 kategorii w wysokości 500,00 zł.


3. Zwycięzcy indywidualni otrzymają nagrody na wskazane konta bankowe. Zwycięzcy instytucjonalni otrzymają nagrody na wskazane konto bankowe danej instytucji lub organizacji. 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną informowani o wygranej telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 5. Lista nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (www.kujawsko-pomorskie.pl) w terminie do 8 dni roboczych po zakończeniu konkursu. W ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników nagrodzony ma obowiązek skontaktować się Organizatorem w celu dopełnienia formalności. 6. Niedopełnienie formalności po stronie laureata w terminie do dnia 30.06.2020 r. skutkuje wygaśnięciem prawa do nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu. 7. Organizator - w przypadku otrzymania informacji lub stwierdzenia, iż nagrodzona lub wyróżniona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo bądź postanowienia niniejszego Regulaminu – może:
1) wstrzymać się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, 2) odmówić przekazania nagrody przyznanej uczestnikowi Konkursu, 3) w przypadku nagród już przyznanych – domagać się ich zwrotu na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości nagród w danej kategorii, z zastrzeże- niem, że łączna wartość nagród nie przekroczy kwoty, którą określa Uchwała w sprawie ogłoszenia Konkursu pn.” Urodziny papieża w moim domu”.


§8

Przetwarzanie danych osobowych
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagród, wykonywania osobistych i majątkowych praw autorskich do nazw konkursowych i dalszego wykorzystywania dekoracji konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest Organizator oraz Partnerzy Konkursu. 3. Wszelkie wymagane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Klauzuli Informacyjnej stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.


§9

Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie, a osoby indywidualne zobowiązane są do stosowania się do Regulaminów Partnerów Konkursu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 1) zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, 2) odstąpienia od organizacji Konkursu bez podawania przyczyny, 3) unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny, 4) nierozstrzygnięcia Konkursu bez podawania przyczyny.


3. Zdjęcia dekoracji zgłoszone w Konkursie będą rozpowszechniane, w szczególności poprzez udostępnienie publiczne na stronie internetowej Organizatora i Partnerów Konkursu, ich oficjalnych profilach na portalach społecznościowych, na co Uczestnik wyraża zgodę, przystępując do Konkursu. 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.


KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z siedzibą przy Placu Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz Partnerzy Konkursu.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, tel. 56 62 18 243 lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość), numer telefonu, e-mail, oraz numer rachunku bankowego.

4. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.

5. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację w razie wygranej swoich danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie, jak również na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz mediach.

6. Dane osobowe Zwycięzców, po wyrażeniu przez nich zgody, będą przetwarzane i używane w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

7. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku.

8. Zdjęcia z Konkursu, w tym wizerunek Uczestników mogą zostać przekazane lokalnym mediom.

9. Dane osobowe Zwycięzców konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1. Lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

10. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

12. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika lub przedstawiciela instytucji lub organizacji konkursu na wykonanie dekoracji w konkursie „Urodziny papieża w moim domu”

Dane uczestnika/instytucji lub organizacji: imię i nazwisko/nazwa: …..…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………….…………………………………………………………………………… adres: ………………….…………………………………………………………………………………………… telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………… adres mailowy: …………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu „Urodziny papieża w moim domu” i w pełni ją akceptuję


……………………………. …………………………… ………………………………….. (miejscowość) (data) (podpis)

2. Zapoznałem/-am się z informacją zamieszczoną w Regulaminie Konkursu dotyczącą przetwarzania danych osobowych


……………………………. …………………………… ………………………………….. (miejscowość) (data) (podpis)


3. Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie wizerunku w zakresie określonym zapisami Regulaminu


……………………………. …………………………… ………………………………….. (miejscowość) (data) (podpis)

4. Oświadczam o pełni i wyłączności autorskich prawa majątkowych i osobistych do wykonanej dekoracji. W razie wygranej zobowiązuję się do udzielenia Organizatorowi bezpłatnej niewyłącznej licencji do przesłanych zdjęć. Przyjmuję do wiadomości, że zdjęcia będą wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez Organizatora i Partnerów Konkursu na potrzeby działalności promocyjno-informacyjnej Województwa prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.kujawsko-pomorskie.pl, mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Flickr) oraz zamieszczane w publikacjach promujących Województwo w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim (reklamy sponsorowane, artykuły prasowe, dodatki do gazet). Wyrażam zgodę na przetwarzanie zdjęć za pomocą wszystkich technik.

……………………………. …………………………… ………………………………….. (miejscowość) (data) (podpis)

Skan/zdjęcie tego wypełnionego dokumentu z podpisem proszę przesłać jako załącznik do maila wraz ze zgłoszeniem konkursowym.

PLIK DO POBRANIA w wersji PDF