REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY „WITACZY” MIASTA I GMINY CHODECZ

PLIK DO POBRANIA wersja PDF

1. Organizator

 

1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Chodcza oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu.

2. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową.

3. Osobami upoważnionymi przez organizatora do kontaktów z uczestnikami konkursu są koordynatorzy : Piotr Gierkowski i Agnieszka Lewandowska.

 

 2. Cel Konkursu

      Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem estetycznym, przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym projektu „Witacza” Miasta

 i Gminy Chodecz, który nawiązując do charakteru i dziedzictwa kulturowego miasta przyczyni się do jego promocji.

 

3. Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie autorskiej pracy konkursowej, zwanej dalej „Projektem”, która swym zakresem będzie obejmowała przygotowanie projektu graficznego wraz z projektem konstrukcyjnym dla elementu promocyjnego miasta, zwanego „Witaczem”. Idea projektu powinna opierać się na pomyśle stworzenia charakterystycznego znaku kojarzonego jednoznacznie z Miastem Chodecz: herb i logo oraz hasło ,,CHODECZ-KRAINA PIĘCIU JEZIOR.

2. Przy tworzeniu Projektu zgłoszonego w Konkursie należy uwzględnić następujące warunki:

a. „Witacz” ustawiony będzie przy drogach wjazdowych do gminy,

b. „Witacz” będzie zachętą do zwiedzenia i poznania ziemi chodeckiej,

 • „Witacz” może zawierać elementy kolorystyczne i wizualne charakterystyczne dla tych okolic, a tym samym oddawać unikalne walory miasta i gminy,
 • „Witacz” powinien zawierać elementy możliwe do multiplikowania na inne narzędzia promocyjne (np. znak graficzny, hasło, itp.).

4. Podstawa prawna

1. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.

 

5. Forma Konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty.

 2. Informacje o konkursie i o regulaminie konkursu są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz: www.chodecz.pl
 oraz na stronie Szkoły podstawowej w Chodczu: www.spchodecz.pl

 

6. Harmonogram Konkursu

1. Ogłoszenie konkursu na stronach internetowych organizatora –
    w dniu 15.05.2020 r.

2. Powołanie Komisji Konkursowej – w dniu 10.06.2020 r.

3. Składanie prac konkursowych – do dnia 10.06.2020 r.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu – w dniu 19.06.2020 r.

7.Nagrody w Konkursie

 

 • Fundatorem nagród jest Burmistrz Miasta i Gminy Chodecz.
 • Nagrody rzeczowe przyznane będą za I miejsce w każdej z kategorii wiekowych.

 

8.Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych

 

 • Prace konkursowe można składać w Szkole Podstawowej w Chodczu

   u koordynatorów konkursu.

 • Wymagania dotyczące uczestników Konkursu
 • Konkurs skierowany jest do mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Chodecz.
  Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci do lat 10;

II kategoria – dzieci i młodzież szkolna do lat 15;

III kategoria – młodzież starsza i dorośli.

3. Prace konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu tylko indywidualnie.

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

 

10.Warunki konkursu

 • format pracy dowolny,
 • technika dowolna,
 • prace muszą być opisane na odwrocie (imię i nazwisko, wiek).

11 Miejsce, termin i sposób ogłoszenia wyników Konkursu

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 19.06.2020 r. na stronach internetowych: UMiG Chodecz i  SP Chodecz.
2. Termin i miejsce rozdania nagród podany zostanie w dniu ogłoszenia wyników konkursu tj. 19 czerwca 2020 r.

 12 Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. Osoby chcące wziąć udział w konkursie zobowiązane są do złożenia:

a) zgłoszenia udziału w konkursie (załącznik nr 1),

b) zgoda na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez organizatora konkursu lub podmiot przez niego upoważniony, danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu i realizacji opracowanej koncepcji (załącznik nr 2).

2. Uczestnicy przez fakt przystąpienia do konkursu, zezwalają na nieodpłatne korzystanie z przedstawionego projektu bez względu na formę i układ

 w zakresie:

 a) publicznej prezentacji na wystawach,

 b) prezentacji w środkach masowego przekazu,

c) prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych

i promocyjnych Urzędu Miasta i Gminy Chodecz .

 

13 Ochrona danych osobowych

 

1.Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Chodecz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chodczu.

2. Dane osobowe zbierane są w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez organizatora konkursu lub podmiot przez niego upoważniony, danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu i realizacji opracowanego projektu ( załącznik nr 2).

14. Ogólne wytyczne programowo-przestrzenne

 • „Witacz” to obiekt plastyczny o zróżnicowanym kształcie, identyfikujący

w czytelny sposób Miasto i Gminę Chodecz, który powinien być widoczny ze wszystkich kierunków ruchu komunikacyjnego związanego z miejscem lokalizacji. Wszystkie jego elementy powinny być wyeksponowane w równym stopniu.

2. Projekt może nawiązywać do tradycji i dziedzictwa kulturowego Chodcza oraz cech charakterystycznych dla miasta.

3. W projekcie należy uwzględnić jego widoczność w porze wieczorowej

i nocnej, uwzględniając jako konieczne zachowanie bezpieczeństwa dla osób kierujących pojazdami drogowymi.

4. Elementy składowe projektu powinny zawierać cechę (motyw) je łączącą np. wspólny detal, kolorystykę itp.

5. Do zadań komisji konkursowej należy ocenienie zgodności sporządzonego projektu z celem konkursu według następujących elementów:

 • oryginalność (1-5 pt.),
 • czytelność przekazu (1-5 pt.),
 • forma estetyczna proponowanych rozwiązań (1-10 pt.),
 • funkcjonalność proponowanych rozwiązań (1-5 pt.),
 • techniczne możliwości realizacji (1-5 pt.).

6.Projekt musi obowiązkowo zawierać hasło słowne i logo oraz herb Chodcza.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

HERB CHODCZA

LOGO KRAINY 5 JEZIOR