Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 maja 2020 roku godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza za rok 2019.
- przedstawienie raportu o stanie gminy – Burmistrz MiG,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Chodcza Nr XVIII/132/20,
- przedłożenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2019r. - Skarbnik MiG,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz – Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Chodecz i wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza - P. Tomasz Łuczak,
- opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej – P. Przewodnicząca,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2019r. Nr XVIII/133/20,
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nr XVIII/134/20,
- głosowanie jawne,
- odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chodcza absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok, Nr XVIII/135/20,

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2020.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVIII/136/20,

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty na nabycie nieruchomości położonej w Chodczu, nr ew. działki 148/5, 149/5, 149/7, obr. 0001 Miasto Chodecz, gm. Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Burmistrz MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVIII/137/20,

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty na nabycie nieruchomości położonej w Chodczu, nr ew. działki 371, obr. 0001 Miasto Chodecz, gm. Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Burmistrz MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XVIII/138/20,

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska