l1


Głównym działaniem LGD jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cele ogólne i szczegółowe
Cel ogólny 1 - Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

• Cel Szczegółowy 1.1 Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD
• Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Cel ogólny 2 - Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

• Cel szczegółowy 2.1 Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR
• Cel szczegółowy 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Cel ogólny 3 - Roz

wój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku

• Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na obszarze działania LSR
• Cel szczegółowy 3.2 Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
• Cel szczegółowy 3.3 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD

CEL OGÓLNY 1 – zaplanowane konkursy w 2020 roku
• Rozwój działalności gospodarczej: czerwiec 2020 r. planowany nabór wniosków
• Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe)
• Kluby pracy

Cel ogólny 1 - Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

Cel odnosi się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego oraz przedsiębiorczości na obszarze LGD, czego skutkiem jest zmniejszenie bezrobocia na obszarze LGD.
W ramach celu ogólnego 1 realizowane jest Przedsięwzięcie 1. – Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.
Grupy docelowe: mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ora osoby fizyczne i osoby/podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Rozwój działalności gospodarczej - Cel ten jest finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - działanie LEADER – rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.
Kwota wsparcia - nie więcej niż 100 000,00 zł.
Poziom dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości jest przyznawana, jeżeli:
• podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność,
• operacja zakłada:
• utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
• utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji przez 3 lata,
• miejsce wykonywania działalność gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
• operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
• planowana operacja musi być zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi Lokalnej Strategii Rozwoju

Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe) CZYTAJ DALEJ