Pomoc materialna przysługuje:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Chodecz.

Stypendium nie przysługuje:
a) uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
b) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Chodecz.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
a) rodziców niepełnoletniego ucznia
b) pełnoletniego ucznia
c) dyrektora szkoły

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:
a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu
b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c) oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d) zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)
e) nakaz płatniczy za 2020r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika od nieściągalności alimentów
g) odcinek renty / emerytury za m-c sierpień 2020r.
h) oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
i) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2019r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 306zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

 

Wnioski można pobrać i należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, pokój nr.10

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu 54/ 284-80-70 wew.20

Termin składania wniosków – od 1 do 15 września 2020r.