Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 25 sierpnia 2020 roku godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2020.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIX/140/20,

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2020-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIX/141/20,

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Lubieniec stanowiących własność Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIX/142/20,

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Chodecz na rok szkolny 2020/2021.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Łukaszewicz Daria,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIX/143/20,

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Włocławskiego zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2020/2021.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XIX/144/20,

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2020r.
- przedłożenie sprawozdania - P. Skarbnik MiG,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie sprawozdania – P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- przyjęcie sprawozdania w głosowaniu.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska