Burmistrz Chodcza ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej dla projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz”.

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Konkurs zostaje ogłoszony w związku z Uchwałą Nr 42/1786/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020
 3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistycznej dla projektu pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz”.
 4. Szczegółowy zakres konkursu obejmuje opracowanie po 2 warianty koncepcji urbanistycznej dla każdego z zadań stanowiącego element projektu pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz”, którymi są:
  1. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 152/6 obręb Chodeczek, Gmina Chodecz (tj. boisko sportowe) przy uwzględnieniu istniejącej infrastruktury sportowej,
  2. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 99/7 obręb Brzyszewo, Gmina Chodecz na potrzeby boiska sportowego,
  3. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 73/1 obręb Sobiczewy, Gmina Chodecz za budynkiem remizy OSP,
  4. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 372 obręb Miasto Chodecz, Gmina Chodecz (tj. Plac Kościuszki) poprzez budowę fontanny przy uwzględnieniu istniejącej infrastruktury.
 5. Mapy sytuacyjne każdej z działek stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania terenów ww. działek z uwzględnieniem przeznaczenia terenu pod sport, rekreację oraz wypoczynek na świeżym powietrzu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku do Uchwały Nr 42/1786/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje typu ”Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 7. W skład każdego wariantu każdej koncepcji muszą wchodzić elementy:
  • małej architektury (np. ławki, kosze, stanowisko na rowery, fontanny, rzeźby, leżaki, w tym elementy placu zabaw, altany, miejsca ogniskowe),
  • siłowni zewnętrznej (np. elementy wolnostojące, urządzenia street workout, urządzenia fitness),
  • zieleni (krzewy, drzewa, trawniki),
  • betonowe (np. kostka brukowa, krawężniki, płyty chodnikowe),
  • sportowe (np. elementy skateparku, kosze do koszykówki),
  • edukacyjne (np. tablice informacyjne, stanowiska do gry w szachy, stanowiska do doświadczeń dla dzieci),
  • zabaw podwórkowych (np. plac do gry w klasy, gry w gumę),
  • przestrzeni po organizację małych imprez, wystaw plenerowych,
  • oświetlenie z elementami mikroinstalacji,
  • inne o charakterze rekreacyjnym.
 8. Koszty realizacji każdego z zaproponowanych wariatów rozwiązań urbanistycznych nie mogą przekroczyć następujących kwot kosztorysowych:
  1. działka nr ewid. 152/6 obręb Chodeczek, Gmina Chodecz – 500 000,00 zł brutto,
  2. działka nr ewid. 99/7 obręb Brzyszewo, Gmina Chodecz – 500 000,00 zł brutto,
  3. działka nr ewid. 73/1 obręb Sobiczewy, Gmina Chodecz – 500 000,00 zł brutto,
  4. działka nr ewid. 372 obręb Miasto Chodecz, Gmina Chodecz - 320 000,00 zł brutto,
 9. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, oraz osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą m.in. w zakresie projektowania przestrzeni publicznej.
 10. Składając pracę konkursową Uczestnik konkursu akceptuje warunki niniejszego ogłoszenia o konkursie.
 11. Złożone przez Uczestników prace konkursowe zostaną poddane pod rozstrzygnięcie plebiscytowe (głosowanie) wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości, tj. Chodeczek, Chodecz I Brzyszewo.
 12. Koncepcja, która uzyska najwyższą liczbę głosów wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości jako zwycięzca konkursu zostanie przedstawiona do naboru, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia. W przypadku, gdy więcej niż jedna praca konkursowa uzyska taką samą liczbę głosów mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz, wygrywa praca konkursowa wybrana przez Organizatora konkursu spośród prac z taką samą liczbą głosów.
 13. Nagrodą w konkursie będzie podpisanie umowy z Uczestnikiem konkursu, którego koncepcja została wybrana przez mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz jako najciekawsza, na opracowanie szczegółowej dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej i kosztorysowej.
 14. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się do Organizatora konkursu o wyjaśnienia na następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem ,,Zapytanie do Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej."
 15. Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, urbanistyczno- architektonicznego z elementami plastycznymi.
 16. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Dokumenty oraz część graficzna konkursu muszą być sporządzone w języku polskim.
 17. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa.
 18. Prace konkursowe (tj. co najmniej 2 warianty każdej z koncepcji) należy składać do 30.11.2020 r. w następującej formie:
  1. elektronicznie – wysyłając dokumenty konkursowe w formie skanu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści wiadomości wpisując: ,,Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej." lub
  2. pocztą tradycyjną – przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej."
 19. Wraz z pracą konkursową uczestnik konkursu składa:
  1. kartę identyfikacyjną uczestnika wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
  2. oświadczenie uczestnika wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 niniejszego ogłoszenia.
 20. TERMINY KONKURSU
  Termin złożenia prac konkursowych do 11.2020 r.
  Ogłoszenie wyników konkursu do 31.12.2020 r.
 21. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

Wykaz załączników: