obraz 3 1024x183

15.07.2021 r.

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz w dniu dzisiejszym podpisała umowę o dofinansowanie dla operacji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz” dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 652 526,61 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 415 202,00 zł

Zakres projektu obejmuje:
1) Budowę obiektu małej architektury w Chodczu – fontanny posadzkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą– działka nr ewid. 372 obręb Miasto Chodecz, Gmina Chodecz.
2) Budowę obiektów małej architektury w Chodeczku – altany z zapleczem gospodarczym i infrastrukturą towarzyszącą– działka nr ewid. 152/6 obręb Chodeczek, Gmina Chodecz.
3) Budowę obiektów małej architektury w Sobiczewach – altany i placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą– działka nr ewid. 73/1 obręb Sobiczewy, Gmina Chodecz.
4) Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektem małej architektury – zewnętrzną siłownią w Brzyszewie”– działka nr ewid. 99/7 obręb Brzyszewo, Gmina Chodecz.

Celem planowanej operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (tj. budowę fontanny posadzkowej oraz budowę altany z paleniskiem i zapleczem gospodarczym i infrastrukturą towarzyszącą w Chodczu, budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zewnętrzną siłownią w Brzyszewie, budowę altany i placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sobiczewach).

Termin realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: do dnia 30.06.2022 r