Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 09 czerwca 2022 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za rok 2021 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza za rok 2021.
- przedstawienie raportu o stanie gminy – Burmistrz MiG,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Chodcza Nr XL/270/22,
- przedłożenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2021r. - Skarbnik MiG,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz – Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Chodecz i wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza - P. Tomasz Łuczak,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej – P. Przewodnicząca,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2021r. Nr XL/271/22,
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nr XL/272/22,
- głosowanie jawne,
- odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chodcza absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok, Nr XL/273/22,

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL/274/22,

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL/275/22,

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Kierownik MGOPS,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL/276/22,

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Chodecz na lata 2022 – 2024.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Kierownik MGOPS,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL/277/22,

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2015-2022”.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL/278/22,

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL/279/22,

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL/280/22,

12. Podjęcie uchwały w sprawie mandatu radnego.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Rewizyjnej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XL/281/22,

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska