Pomoc materialna przysługuje:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Chodecz.

Stypendium nie przysługuje:

a) uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
b) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Chodecz.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

a) rodziców niepełnoletniego ucznia,
b) pełnoletniego ucznia,
c) dyrektora szkoły.

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:

a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu,
b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
c) oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
d) zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),
e) nakaz płatniczy za 2020r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika od nieściągalności alimentów,
g) odcinek renty/emerytury za m-c sierpień 2020r.,
h) oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
i) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2019r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Wnioski można pobrać i należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, pokój nr.10

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  54/284-80-70 wew.5

Termin składania wniosków – od 1 do 15 września 2022r.