Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 17 września 2020 roku godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2020.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Matuszewska Monika,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XX/144/20,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XX/145/20,

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Chodczu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Grabczyńska Dorota,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XX/146/20,

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska