MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 08 LUTEGO DO 12 LUTEGO 2021R. (PIĄTEK) – BĘDĄ WYDAWANE SKIEROWANIA NA PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODPROGRAM 2020.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

- 1542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1161,60 zł - dla osoby w rodzinie

Osoby spełniające powyższe kryteria dochodowe mogą zgłaszać się
– z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny po odbiór nowego skierowania, które to skierowanie będzie uprawniać do otrzymania pomocy żywnościowej przez cały okres trwania Podprogramu 2020.

UWAGA:
- Skierowania wydawane będą od dnia 08 LUTEGO DO 12 LUTEGO 2021 w dni robocze wyłącznie w godz. od 11.30 DO 14.00 w SALI KONFERENCYJNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CHODECZ ul. Kaliska 2 (I PIĘTRO – OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O SKIEROWANIA UPRASZA SIĘ O WCHODZENIE WEJŚCIEM PRZY URZĘDZIE STANU CYWILNEGO.
Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia ogłoszone w związku z COVID-19. Osoby przychodzące po skierowania zobowiązuje się do zachowania co najmniej 1,5 metrowego dystansu między osobami oraz zakładania masek ochronnych zasłaniających usta i nos. Osoby z widocznymi objawami przeziębienia tj. z katarem i kaszlem oraz podwyższoną gorączką nie będą obsługiwane przez pracowników OPS-u.

- Liczba skierowań na paczki – ograniczona, w związku z tym pierwszeństwo mają osoby, których dochód nie przekracza 100 % kryterium dochodowego – tj. 701 zł dla osoby samotnej i 528 zł dla osoby w rodzinie, w następnej kolejności skierowania będą wydawane osobom od 100 do 220 % kryterium dochodowego.
- Wszystkie osoby zamierzające skorzystać z tej formy pomocy prosimy
o podjęcie przemyślanej decyzji przy ubieganiu się o skierowanie na paczki, albowiem wydanie skierowania – będzie zobowiązaniem się do jej odebrania
w wyznaczonym przez MGOPS w Chodczu terminie pod rygorem skreślenia z listy osób uprawnionych do tej formy pomocy.
- MGOPS w Chodczu informuje, że w przypadku zwiększenia zachorowalności na COVID-19 wśród pracowników – tut. OPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wydawania skierowań, a także paczek żywnościowych.

Do dochodu wlicza się m.in.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenie za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek energetyczny,
- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Skierowania na paczki wydawane będą wg. poniższego harmonogramu:

1. W dniu 08 lutego br. skierowania odbierać będą mieszkańcy miejscowości: IGNALIN, ZALESIE, PRZYSYPKA, SŁAWĘCIN, SŁAWĘCKIE GÓRY, TRZESZCZON, PSARY, PROSNO, KUBŁOWO MAŁE, KUBŁOWO, PIELESZKI, KROMSZEWICE, SOBICZEWY;

2. W dniu 09 lutego br. skierowania odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZIELENIEWO, ŁANIA, ŁANIĘTA, WITOLDOWO, ZBIJEWO, SZCZECIN, CETTY, STRZYGI, STRZYŻKI, STRZYGOWSKA KOLONIA. HUTA TOW., HUTA CHODECKA, PODGÓRZE ZAMECZEK, NIESIOŁÓW TOW., MSTOWO, BOGOŁOMIA.

3. W dniu 10 lutego br. skierowania odbierać będą mieszkańcy miejscowości: PYSZKOWO, MIELNO, MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, KOŁATKI, LUBIENIEC, RUDA LUBIENIECKA, MICIELNO, NOWINY, NIWKI, KOŃCE, WOLA ADAMOWA, BRZYSZEWO.
4. W dniu 11 lutego br. skierowania odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZEK.
5. W dniu 12 lutego br. skierowania odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZ.
!!!!!Osób nietrzeźwych pracownicy socjalni nie będą obsługiwać!!!!