Przetwarzanie danych w zakresie monitoringu wizyjnego

Wypełniając obowiązek wynikający art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych pochodzących z systemu monitoringu w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe osób przebywających w obszarze monitorowanym w postaci wizerunku, przetwarzane są przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) w celu zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowanym, ochrony mienia miasta oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego stanowi art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
  5. Zapisy monitoringu przechowywane są w zależności od wielkości zapisanych danych i pojemności rejestratora - do ich nadpisania nie dłużej niż 21 dni od daty nagrania. Po tym okresie następuje automatyczne kasowanie, poprzez nadpisywanie nowych danych. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Urzędu Miasta Chodecz z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania.
  6. Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być wyłącznie uprawnione podmioty do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych żądania ich sprostowania, lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO oraz ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  8. Zarejestrowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna ona, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej w wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wykaz i zamontowanych kamer monitoringu wizyjnego, wraz ze wskazaniem ich lokalizacji

 

Lokalizacje systemów monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej Miasta Chodecz :

3 kamery na plaży miejskiej w Chodczu,

8 kamer na Placu Kościuszki,

1 kamera wewnątrz budynku PKS w Chodczu