Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Burmistrz Chodcza działając na podstawie art. 28a ust.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 poz. 1295 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji Projektu pn. Lepsze jutro - wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodeczrealizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja wyłonionego w konkursie projektu jest uzależniona od otrzymania środków finansowych, a w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, partnerem wiodącym będzie Miasto i Gmina Chodecz.

Załączniki do pobrania:

1.     Ogłoszenie o naborze

2.     Formularz oferty współpracy

Rozstrzygnięcie konkursu

Informacja o podpisanej umowie

OGŁOSZENIE O PLEBISCYCIE
na wybór najciekawszego projektu na kształtowanie przestrzeni publicznej w związku z realizacją projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz”.

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że została uruchomiona całodobowa infolinia dla obywatela

pod numerem +48 222 500 115

XXII sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 25 listopada 2020 roku godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

BIP 20201116 085933 001