Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 11 kwietnia 2024 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2024.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXIII/442/24,

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/154/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmiany określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXIII/443/24,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXII/428/24 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 07 marca 2024r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2024”.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Oliwia Wojtaszewska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LXIII/444/24,

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 kwietnia 2024r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Obowiązuje nowy numer konta głównego (podatek, czynsz, opłaty skarbowe i inne)

33 1160 2202 0000 0006 0494 1680

he2

BIP01974620240326142727 001