Fundusze Europejskie

REKRUTACJA DO PROJEKTU pt. ,,Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz”

W związku z realizacją projektu pt. ,,Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług, ogłasza się nabór uczestników do niniejszego projektu.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2021r. godz.9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Spotkanie okresowe z dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu oraz Przedszkola Samorządowego w Chodczu.
2. Przegląd arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodczu na rok szkolny 2021/2022.
3. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 maja 2021r. godz.12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu.
2. Opinia z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2020r.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

4W dniu wczorajszym nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że dnia 23 kwietnia br. w Łysomicach Burmistrz Chodcza w imieniu Gminy podpisał porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości z siedzibą w Warszawie w sprawie współpracy polegającej na  wymianie informacji, materiałów i dokumentów dotyczących nieruchomości wykazujących potencjał w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie naszej Gminy.

Podpisane porozumienie jest pierwszym krokiem do przystąpienia naszej Gminy do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (tzw. SIM). Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa zostanie utworzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11).