Sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ.

Link do zarządzenia

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2023r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2023r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

„Bądź EKO na swoim podwórku”

Ogłoszenie o Konkursie pn. „Bądź EKO na swoim podwórku”

1. Organizator konkursu: Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zieleń Gminna w Chodczu

2. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu ulotki informacyjnej o zasadach ekologicznego i etycznego zachowania w zakresie utrzymania czystości i porządku w swoim najbliższym otoczeniu. Ulotka musi składać się z części graficznej i tekstowej.

3. Cel konkursu:
Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci w wieku szkolnym ekologicznego zachowania i postaw w swoim najbliższym otoczeniu.

4. Regulamin konkursu:
− Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu.
− Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
− Praca musi zostać wykonana ręcznie na papierze formatu A3.
− Praca może zostać wykonana dowolną techniką – tj. kredki, farby, ołówek, itp.
− Przystępując do konkursu, opiekun prawny uczestnika przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikowanie imienia i nazwiska, zdjęć pracy konkursowej i przekazanie praw autorskich wykonanej pracy na rzecz organizatora konkursu celem jej publikacji w formie ulotki.
− Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie przez opiekuna prawnego ucznia deklaracji uczestnictwa, a następnie złożenie jej wraz z wykonaną pracą osobiście od 7 do 30 listopada 2023 r. włącznie w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:
− Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa.
− Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.12.2023 r.

6. Nagrody:
Sprzęt turystyczny/sportowy/rekreacyjny.

7. Harmonogram konkursu:
− 03.11.2023 r.- ogłoszenie konkursu,
− Od 07.- 30.11.2023 r.- przyjmowanie zgłoszeń,
− Od 01-15.12.2023 r.- ocena uczestników konkursu,
− Do 24.12.2023 r.- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Ogłoszenie o konkursie.pdf

deklaracja_uczestnictwa_w konkursie.doc

REGULAMIN KONKURSU.pdf

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

W związku z zaplanowanymi konsultacjami społecznymi Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, które przeprowadzone zostaną w dniach od 8 do 29 listopada (tj.21 dni), zapraszomy na strone Stowarzyszenia WŁOF, na której zostało zamieszczone ogłoszenie wraz z załącznikami: http://wlof.wloclawek.eu/strona-3373-konsultacje_spoleczne_prognoza.html

 

Sytuacje konfliktowe z udziałem wilka

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA