Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2019r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Burmistrz Chodcza zaprasza na kolejne spotkanie wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz zainteresowanych budową instalacji fotowoltaicznych – z wykorzystaniem dofinasowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu: 28 listopada 2019 r. (czwartek), o godz. 17.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu (sala konferencyjna na I piętrze).

logo gora 7309e

Choceń, dnia 18.11.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Na podstawie uchwały Nr XIII/88/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Chodczu zwołuję pierwsze posiedzenie wyżej wymienionej Komisji na dzień 20 listopada 2019r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Ukonstytuowanie się doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Chodczu.
2. Omówienie założeń i propozycji do projektu Statutu Miasta i Gminy Chodecz.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 21 listopada 2019 roku godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad: