pla

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 października 2022r.

Burmistrz Chodcza zawiadamia, że w dniu 20 września 2022 r. Rada Miejska w Chodczu podjęła uchwałę nr XLIII/294/22 ustalając od dnia 1 listopada 2022 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które kształtują się następująco:

  • 26,00 miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;

  • 52,00 miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 1297), każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

KONKURS PLASTYCZNY „Kartka świąteczna IV”

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Kartka świąteczna IV”. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 17 października do 25 listopada 2022 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, pracę plastyczną- kartkę świąteczną (praca wykonana dowolną techniką, format kartki składanej maksymalnie A5).

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
- 5-7 lat – 4 nagrody,
- 8-10 lat – 4 nagrody,
- 11-16 lat – 4 nagrody.

Przyznane nagrody będą jednakowe w każdej kategorii wiekowej – sprzęt turystyczny/sportowy/muzyczny.

Chętne osoby do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Wnioski w sprawie dodatku do innych źródeł ciepła (ZC) – pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG oraz olej opałowy przyjmowane będą od 23 września 2022r.do 30 listopada 2022r.

w godzinach 8:00 – 12:00 (od poniedziałku do piątku w pokoju 7b )

Wniosek do pobrania

Informacja o odbiorze osobistym

Klauzula Informacyjna