UWAGA MIESZKAŃCY!

Przypominamy o obowiązku składania zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenie. (załącznik)

Termin składania wniosków suszowych przedłużony

Rząd wydłużył termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy będą mieli taką możliwość do 17 listopada 2023 r.

link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/termin-skladania-wnioskow-suszowych-przedluzony

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030"

OGŁOSZENIE KONSULTACJI
Burmistrz Chodcza
serdecznie zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt
„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030”

Podstawa prawna:
1) art. 5a ust. 2 i art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 t.j.) w powiązaniu z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 poz. 225 t.j.)
2) uchwała nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Chodecz
3) Zarządzenie nr 87/2023 Burmistrza Chodcza z dnia 27.10.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030”
Termin konsultacji: 31.10.2023 r. – 04.12.2023 r.
Konsultacje społeczne skierowane są do:
1) mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz,
2) lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności działających na terenie Gminy Chodecz organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
3) sąsiednich gmin:
- miejsko-wiejskich: Brześć Kujawski, Izbica Kujawska, Lubień Kujawsko, Lubraniec, Dąbrowice, Przedecz,
- wiejskich: Baruchowo, Boniewo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie, Włocławek,
- miejskich: Kowal, Włocławek.
4) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy, w Poznaniu i w Warszawie.
Forma konsultacji: publikacja Projektu Strategii na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu http://bip23.lo.pl/index.php?app=aktualnosci oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Chodecz http://www.chodecz.pl/
Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy można zgłaszać wyłącznie na podpisanym formularzu konsultacyjnym, dostarczonym:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule wiadomości: „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz– konsultacje społeczne”;
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, z dopiskiem „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz – konsultacje społeczne”,
c) w wersji papierowej osobiście w Urzędzie Miejskim w Chodczu,
d) za pośrednictwem e-puap: /UMiGChodecz/skrytka, wpisują w tytule wiadomości „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz – konsultacje społeczne”.

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY CHODECZ NA LATA 2024-2030 

Formularz konsultacyjny

Podpisanie Porozumienia Terytorialnego

W dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zostało podpisane Porozumienie Terytorialne. Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotr Całbecki, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść oraz reprezentujący Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka Prezydent Miasta Włocławka Marek Wojtkowski i Starosta Włocławski Roman Gołębiewski.
Porozumienie terytorialne określa zasady realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych, tj. ZIT-y największych miast regionu i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe tereny).
Środki dla ZIT Włocławka w wysokości 40 548 284,30 euro przeznaczone są przede wszystkim na rozwój infrastruktury biznesowej, rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej, działania w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, zrównoważoną gospodarkę wodną, wychowanie przedszkolne i edukację, efektywność energetyczną, kształcenie ogólne i zawodowe, odnowę przestrzeni publicznej i rozwój turystyki i kultury, a także rewitalizację miasta prezydenckiego.

11.11