REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI TYPU
„KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ” W RAMACH PROW NA LATA 2014-2020

 

1. Obiekty powstałe w wyniku realizacji operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach PROW na lata 2014-2020 (tj. fontanna posadzkowa w Chodczu, altana z paleniskiem, zapleczem gospodarczym i infrastrukturą towarzyszącą w Chodczu, boisko sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zewnętrzną siłownią w Brzyszewie, altana i plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sobiczewach) stanowią własność Administratora - Miasta i Gminy Chodecz.
2. Korzystanie z obiektów możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami niniejszego regulaminu.
3. Obiekty służą mieszkańcom Miasta i Gminy Chodecz i są ogólnodostępne oraz dostępne dla osób niepełnosprawnych.
4. Korzystanie z obiektów jest nieodpłatne.
5. Funkcjonowanie obiektów ma na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy oraz wszystkim odwiedzającym dostępu do wysokiej jakości oferty rekreacyjno-sportowej.
6. Na terenie obiektów oraz w ich obrębie obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:
  1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z placu,
  2) zakłócania porządku,
  3) wprowadzania i przebywania zwierząt,
  4) prowadzenia sprzedaży towarów i usług oraz umieszczania reklam,
  5) spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i innych artykułów tytoniowych oraz używania środków odurzających,
  6) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa,
  7) dewastacji urządzeń znajdujących się na terenie poszczególnych obiektów.
7. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze zgodnie z Kodeksem wykroczeń.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 października 2022r. godz.10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

XLIV sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 26 października 2022 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 października 2022r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 października 2022r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak