Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych można znaleźć pod TYM adresem.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 października 2023r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Kluby sportowe, Stowarzyszenia – zasadność wydatkowania środków.
2. Wypłata dodatków węglowych.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Szanowni Państwo,

przypominamy o konieczności przygotowania wersji roboczej wniosku potwierdzającego wystąpienie strat w uprawach polowych w wyniku tegorocznej suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą" dostępnej na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign .

Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe dopiero od 20 września. Prosimy pamiętać o dołączeniu polisy ubezpieczeniowej jako załacznik do wniosku!!!

Biorąc jednak pod uwagę możliwe obciążenie serwerów po 20 września spowodowane wysyłaniem wniosków zalecamy, aby nie zwlekać z jego wprowadzeniem do aplikacji na ostatnią chwilę i w miarę możliwości zrobić to do 20 września.

UWAGA!!! Ostateczny termin złożenia wniosku przez producenta rolnego o oszacowanie szkód za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą" - do 15 października br.

IMG 1919

IMG 1950

IMG 2216

IMG 2217

IMG 2219

IMG 2220

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LVI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 20 września 2023 roku godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVI/377/23,

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVI/378/23,

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVI/379/23,

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania z urzędu należności cywilnoprawnych przypadających Miastu i Gminie Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVI/380/23,

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska