W dniu 09 czerwca 2022 r. podczas obrad XL sesji Rady Miejskiej w Chodczu radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Chodcza Panu Jarosławowi Grabczyńskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Uchwała absolutoryjna poprzedzona została przedstawieniem przez burmistrza „Raportu o stanie Miasta i Gminy Chodecz za 2021 r.”. Rada Miejska 14. głosami "za" udzieliła burmistrzowi wotum zaufania. Po głosowaniu w sprawie absolutorium Radni do gratulacji dla Burmistrza Chodcza dołączyli okolicznościowy bukiet kwiatów.

Absolutorium jest formą akceptacji działań organu wykonawczego, którym w mieście i gminie jest burmistrz. Dla rady jest to także narzędzie kontroli działań burmistrza, który w imieniu samorządu realizuje zadania ujęte w budżecie miasta i gminy. Jednomyślność w głosowaniu wraz z udzieleniem wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi stanowi potwierdzenie prawidłowości i rzetelności realizowanych zadań w zakresie wykonania budżetu miasta i gminy za 2021 r. oraz akceptację dla przyjętych kierunków działania, celów i sposobów ich realizacji.

burmistrz2

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 czerwca 2022r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Kupała 2022

0407

Miasto i Gmina Chodecz przedłuża do 30.06.2022r. termin rekrutacji seniorów do projektu ,,Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz’’ – Klub Seniora, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać/składać w biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, 82 – 860 Chodecz, w godzinach 7:30 – 15:30.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 09 czerwca 2022 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,