Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 556) deklaracja zawiera takie informacje jak:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;             
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3.  informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

CEEB w pigułce

Strona CEEB

W dniu 31-12-2021 roku kasa będzie czynna do godziny 11:00.

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 07 stycznia 2022 r. tutejszy Urząd będzie nieczynny z uwagi na ustalone dni wolne od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w zamian za święta przypadające w dodatkowe dni wolne od pracy, tj. sobotę.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2021r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 30 grudnia 2021 roku godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.