Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2021r. godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosków i petycji skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

 

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2021r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XXXII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 05 listopada 2021 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2021.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXII/218/21,

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Badanie kontrolne w NSP2021 wersja pionowa

Szanowni Państwo

W związku z pracami nad wdrożeniem z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, uprzejmie informujemy, że 5 listopada (piątek) wszelkie czynności związane z dowodami osobistymi (np. złożenie wniosku o dowód osobisty, zgłoszenie utraty/zniszczenia dowodu, odbiór dowodu osobistego itp.) można będzie dokonać wyłącznie do godz. 12:00.