Komunikat Burmistrza Chodcza

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917, 1931) uprzejmie informuję, że od dnia 03 listopada 2020 r. do dnia 04 grudnia 2020 r. wykonywanie przez Urząd Miasta i Gminy w Chodczu zadań polegających na bezpośredniej obsłudze interesantów podlega ograniczeniu wyłącznie do zadań z zakresu spraw obywatelskich (rejestracja stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych).

 

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się:

 • po uprzednim telefonicznym umówieniu przez interesanta z pracownikiem terminu spotkania w siedzibie Urzędu;
 • z zachowaniem środków ostrożności, tj. obsługa będzie odbywać się w wyznaczonym przez pracownika pomieszczeniu, w którym może przebywać tylko jeden interesant oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego, tj. noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m) między pracownikiem Urzędu a interesantem;
 • w przypadku podejrzenia u interesanta istnienia symptomów chorobowych nie będzie on obsługiwany.

 

W sprawach innych niż ww. wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu należy składać przy użyciu elektronicznych narzędzi np. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,  poczty elektronicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tradycyjnej poczty lub poprzez umieszczanie w skrzynce podawczej przeznaczonej do korespondencji ulokowanej przy głównych drzwiach wejściowych.

 

Pracownicy Urzędu realizują niezbędny kontakt z interesantami Urzędu Miasta i Gminy  w Chodczu telefonicznie (tel. 54 2848070).

 

Kasa Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu pozostaje nieczynna do odwołania, preferowane jest dokonywanie wpłat wyłącznie w formie bezgotówkowej. 

 

Apelujemy o to, aby wszelkie płatności:

- za odpady komunalne były dokonywane za pośrednictwem bankowości elektronicznej na niżej wskazany numer rachunku konta bankowego

14 1090 1519 0000 0001 4459 5662

- podatkowe i inne były dokonywane za pośrednictwem bankowości elektronicznej na niżej wskazany numer rachunku konta bankowego                               

69 1090 1519 0000 0001 4459 5642

 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

Jarosław Grabczyński

Burmistrz Chodcza

 

Dane teleadresowe:
Urząd Miasta i Gminy Chodecz
ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz      

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Burmistrz Chodcza ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej dla projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz”.

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Konkurs zostaje ogłoszony w związku z Uchwałą Nr 42/1786/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020
 3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistycznej dla projektu pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz”.
 4. Szczegółowy zakres konkursu obejmuje opracowanie po 2 warianty koncepcji urbanistycznej dla każdego z zadań stanowiącego element projektu pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz”, którymi są:
  1. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 152/6 obręb Chodeczek, Gmina Chodecz (tj. boisko sportowe) przy uwzględnieniu istniejącej infrastruktury sportowej,
  2. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 99/7 obręb Brzyszewo, Gmina Chodecz na potrzeby boiska sportowego,
  3. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 73/1 obręb Sobiczewy, Gmina Chodecz za budynkiem remizy OSP,
  4. zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 372 obręb Miasto Chodecz, Gmina Chodecz (tj. Plac Kościuszki) poprzez budowę fontanny przy uwzględnieniu istniejącej infrastruktury.
 5. Mapy sytuacyjne każdej z działek stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania terenów ww. działek z uwzględnieniem przeznaczenia terenu pod sport, rekreację oraz wypoczynek na świeżym powietrzu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku do Uchwały Nr 42/1786/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje typu ”Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 7. W skład każdego wariantu każdej koncepcji muszą wchodzić elementy:
  • małej architektury (np. ławki, kosze, stanowisko na rowery, fontanny, rzeźby, leżaki, w tym elementy placu zabaw, altany, miejsca ogniskowe),
  • siłowni zewnętrznej (np. elementy wolnostojące, urządzenia street workout, urządzenia fitness),
  • zieleni (krzewy, drzewa, trawniki),
  • betonowe (np. kostka brukowa, krawężniki, płyty chodnikowe),
  • sportowe (np. elementy skateparku, kosze do koszykówki),
  • edukacyjne (np. tablice informacyjne, stanowiska do gry w szachy, stanowiska do doświadczeń dla dzieci),
  • zabaw podwórkowych (np. plac do gry w klasy, gry w gumę),
  • przestrzeni po organizację małych imprez, wystaw plenerowych,
  • oświetlenie z elementami mikroinstalacji,
  • inne o charakterze rekreacyjnym.
 8. Koszty realizacji każdego z zaproponowanych wariatów rozwiązań urbanistycznych nie mogą przekroczyć następujących kwot kosztorysowych:
  1. działka nr ewid. 152/6 obręb Chodeczek, Gmina Chodecz – 500 000,00 zł brutto,
  2. działka nr ewid. 99/7 obręb Brzyszewo, Gmina Chodecz – 500 000,00 zł brutto,
  3. działka nr ewid. 73/1 obręb Sobiczewy, Gmina Chodecz – 500 000,00 zł brutto,
  4. działka nr ewid. 372 obręb Miasto Chodecz, Gmina Chodecz - 320 000,00 zł brutto,
 9. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, oraz osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą m.in. w zakresie projektowania przestrzeni publicznej.
 10. Składając pracę konkursową Uczestnik konkursu akceptuje warunki niniejszego ogłoszenia o konkursie.
 11. Złożone przez Uczestników prace konkursowe zostaną poddane pod rozstrzygnięcie plebiscytowe (głosowanie) wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości, tj. Chodeczek, Chodecz I Brzyszewo.
 12. Koncepcja, która uzyska najwyższą liczbę głosów wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości jako zwycięzca konkursu zostanie przedstawiona do naboru, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia. W przypadku, gdy więcej niż jedna praca konkursowa uzyska taką samą liczbę głosów mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz, wygrywa praca konkursowa wybrana przez Organizatora konkursu spośród prac z taką samą liczbą głosów.
 13. Nagrodą w konkursie będzie podpisanie umowy z Uczestnikiem konkursu, którego koncepcja została wybrana przez mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz jako najciekawsza, na opracowanie szczegółowej dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej i kosztorysowej.
 14. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się do Organizatora konkursu o wyjaśnienia na następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem ,,Zapytanie do Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej."
 15. Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, urbanistyczno- architektonicznego z elementami plastycznymi.
 16. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Dokumenty oraz część graficzna konkursu muszą być sporządzone w języku polskim.
 17. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa.
 18. Prace konkursowe (tj. co najmniej 2 warianty każdej z koncepcji) należy składać do 30.11.2020 r. w następującej formie:
  1. elektronicznie – wysyłając dokumenty konkursowe w formie skanu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści wiadomości wpisując: ,,Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej." lub
  2. pocztą tradycyjną – przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej."
 19. Wraz z pracą konkursową uczestnik konkursu składa:
  1. kartę identyfikacyjną uczestnika wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
  2. oświadczenie uczestnika wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 niniejszego ogłoszenia.
 20. TERMINY KONKURSU
  Termin złożenia prac konkursowych do 11.2020 r.
  Ogłoszenie wyników konkursu do 31.12.2020 r.
 21. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

Wykaz załączników:

it