W związku z przedłużeniem terminu przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie do końca maja 2019 r. pracownicy ODR Biuro Kowal będą pełnić dyżury w dniach 20 i 27 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu w godz. od 8 do 14 w pok. nr 19 ( piętro).

Zapraszamy zainteresowanych rolników.

Kierownik Biura

Grzegorz Bet

HARMONOGRAM SZCZEPIENIA PSÓW P/WŚCIEKLIŹNIE NA ROK 2019

szczegóły w załaczniku ->plik do pobrania

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną IX sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 15 maja 2019 roku godz.10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Chodecz oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2019
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Agata Drzewiecka
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IX/61/19,

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki oraz Przedszkola Samorządowego w Chodczu.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowanatematykaposiedzenia:

1. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2018r.
2. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
3. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki