IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) zwołuję IV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 25 lipca 2024 roku o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lipca 2024r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lipca 2024r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Beata Michalak

Wpłynęła do nas oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

W dniu 17.07.2024 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty tj. do 25. 07.2024 r.) może zgłosić na piśmie do tutejszego Urzędu uwagi dotyczące przedstawionej oferty.

Oferta

Formularz uwag

kupała 2024