Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 października 2020 roku godz.09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

bez tytuu 87024

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Informujemy, że dnia 30 września br. w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się spotkanie w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Włocławski - Roman Gołębiewski, Wicestarosta Włocławski - Jan Ambrożewicz, Radny Powiatowy - Bogdan Domżalski, Burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, Dyrektor PZD - Tadeusz Wiśniewski oraz przedstawiciele Gminy Chodecz: Burmistrz Chodcza - Jarosław Grabczyński, Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Agata Drzewiecka, Radny Rady Miejskiej w Chodczu- Roman Łuczak, Radny Rady Miejskiej w Chodczu - Wiesław Feliniak.
Przedmiotem spotkania było ustalenie ostatecznej koncepcji rozbudowy drogi powiatowej nr 2928C na terenie naszej Gminy. Uczestnicy spotkania wspólnie ustalili, że oprócz poszerzenia obecnej jezdni do 5,5 m, zostanie wykonana również ścieżka pieszo-rowerowa.

W chwili obecnej, Starostwo ogłosiło przetarg na opracowanie pełnej dokumentacji geodezyjno-prawnej i projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji ZRID dla zadania.
O postępach prac w tym zakresie będziemy informować Państwa na bieżąco.

den

 

lo1

Informujemy, że trwa rekrutacja do drugiej grupy na zajęcia z wizażu i autoprezentacji w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.