BIP 20190611 105512 001

BIP 20190611 105452 001

BIP 20190611 105452 002

bez tytulu f327b

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD), tj. obszar gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek) określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). Stowarzyszenie w ramach wdrażanej LSR ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych. W wyniku realizacji LSR, LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów ogólnych, którymi są: 

Węcej informacji na stronie kujawiaki.pl

Burmistrz Chodcza oraz Stowarzyszenie Prosument Klaster OZE zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz na spotkanie informacyjne dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 czerwca o godzinie 18:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz (sala konferencyjna na I piętrze).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

Jarosław Grabczyński

Burmistrz Chodcza

Działając na podstawie art.161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku ustaliło, iż Rada Miejska w Chodczu w bieżącym roku na kadencję 2020-2023 wybierze ławników w liczbie 1 osoba do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 – 2019

Pomoc materialna przysługuje:

a)    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

b)    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Chodecz.

Stypendium nie przysługuje:
a)    uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
b)    uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Chodecz.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
a)    rodziców niepełnoletniego ucznia
b)    pełnoletniego ucznia
c)    dyrektora szkoły

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:
a)    zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu
b)    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c)    oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d)    zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)
e)    nakaz płatniczy za 2019r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f)    wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika od nieściągalności alimentów
g)    odcinek renty / emerytury za m-c sierpień 2019r.
h)    oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
i)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2018r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 306zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
a)    śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
b)    klęski żywiołowej
c)    wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
d)    innych, szczególnych okoliczności

Wnioski można pobrać i należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, pokój nr.10.

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  54/ 284-80-70 wew.20.
 
Termin składania wniosków – od 1 do 15 września 2019r.

Wniosek