Podziękowanie WOPR dla Gminy Chodecz

Informujemy, że w dniu 15 marca br. Pan Burmistrz Jarosław Grabczyński miał przyjemność gościć już po raz kolejny na uroczystości zaprzysiężenia Ratowników WOPR z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Auli UMK w Toruniu.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, prezes Zarządu Głównego WOPR Paweł Błasik, prezes WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciej Banachowski oraz prezesi partnerskich WOPR w regionie, przedstawiciele policji, wojska, straży pożarnej oraz samorządowcy z regionu współpracujący z WOPR-em.

Piątkową uroczystość rozpoczęło uhonorowanie medalami WOPR „Pomocna Dłoń” osób, które w ubiegłym roku uratowali życie tonącym. Świeżo wykwalifikowani ratownicy złożyli zaprzysiężenia, wręczone zostały medale i gratulacje. 

Spotkanie było także okazją, żeby podziękować wszystkim, którzy w sposób szczególny wspierają rozwój ratownictwa wodnego na naszym terenie. Podziękowanie takie otrzymała m.in. Gmina Chodecz z rąk Prezesa Włocławskiego WOPR - Sławomira Mularskiego.

 

 

Zdjęcie 1

20240319 143404

moje cieplo

Dofinansowanie na POMPĘ CIEPŁA dla NOWYCH budynków mieszkalnych jednorodzinnych!!!

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach Programu „Moje ciepło”. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.*

*Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

- nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
albo

- złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 

DOFINANSOWANIA NA OZE W SEKTORZE ROLNICZYM!!!!!

Informujemy, że na stronie Wojeódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłoszony jest nabór wniosków w ramach Programu AGROENERGIA.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia ogłoszenia informacji o uruchomieniu naboru na stronie WFOŚiGW w Toruniu do czasu rozdysponowania puli środków.

KOMUNIKAT

PACZKI Z CARITAS

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 18 (PONIEDZIAŁEK) DO 21 MARCA 2024 R. (CZWARTEK) OD GODZ. 8.00 DO 12.00 Z PRZERWĄ OD GODZ. 10.00 DO 10.30 - W SIEDZIBIE OŚRODKA (`POKÓJ NR 7) WYDAWANE BĘDĄ SKIEROWANIA NA PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z PROGRAMU FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027.

 

Kryterium dochodowe upoważniające do uzyskania skierowania: 

0958

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Główne założenia LSR na lata 2021-2027

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2021-2027 będzie realizować dwa cele.

Cel 1 - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LSR.

Cel ten ma przyczynić się do poprawy warunków życia na obszarze LSR poprzez stworzenie miejsc rekreacji, rozwój turystyki i usług oraz poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa.