Aktywna Szkoła - W ramach programu realizowane są trzy zadania:
– Komponent I – Aktywny Weekend przewidujący wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy (soboty i niedziele).
– Komponent II – Aktywny Orlik: oferujący wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych.
– Komponent III – Aktywny do Kwadratu: umożliwiający prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

https://granty.pl/523855/

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek?

– Komponent I – Aktywny Weekend: organy prowadzące szkoły publiczne (OPS).

– Komponent II – Aktywny Orlik: jednostki samorządu terytorialnego (JST) będące właścicielami samorządowych obiektów sportowych.

– Komponent III – Aktywny do Kwadratu: szkoły.

Termin składania wniosków:

– nabór ciągły do wyczerpania dostępnych środków (komponenty I oraz II),

– do 30 czerwca 2024 (komponent III)

Premie dla młodych rolników - Ruszył nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Premie są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 (PS WPR). Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

https://granty.pl/523864/

O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która:
1. W dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat).
2. Rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej.
3. Ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
4. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.
5. Złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.Kto może złożyć wniosek?

Termin składania wniosków:

16 sierpnia 2024 r.